О заключении крупной сделки по приобретению активов АО «БТА Банк»

«АО «Фонд проблемных кредитов» уведомляет, что в соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 5-1 Закона РК «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» акционером общества принято решение о заключении крупной сделки по приобретению активов АО «БТА Банк»

«Проблемалық кредиттер қоры» АҚ төмендегіні хабарлайды: қор акционері, Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы» Заңының 5-1 бабының 2 тармағының 11 тармақшасына сәйкес, «БТА Банк» акционерлік қоғамның активтерін сатып алу бойынша ірі мәміле жасасу туралы шешім шығарды.